Zaterdag 18 november bracht de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, op uitnodiging van de Bredase VVD, een werkbezoek aan Bavel.

Dorpsraad Bavel sloot bij het bezoek aan.

We bespraken verschillende onderwerpen met de minister die in ons dorp leven en zijn vakgebied raken, zoals het uitstel van de verbreding van de A58, de aanleg van nieuwe natuur en waterberging aan de Lange Bunder en het participatieproces met gemeente Breda over de gebiedsvisie Bavel 2040.

Het werkbezoek begon bij afrit 13 aan de A58. Wethouder Boaz Adank schetste de situatie rondom de toegenomen drukte op de A58/A27 en de overlast die dat veroorzaakt op de omgeving. In 2020 heeft de (vorige) minister de plannen voor verbreding/vernieuwing tot nader order ‘on-hold’ gezet. Dit veroorzaakt toenemende moeilijkheden voor het dorp op gebied van geluidsoverlast, sluipverkeer en matige luchtkwaliteit.

De minister bevestigde dat het buiten kijf staat dat er iets aan de situatie moet gebeuren, maar hij gaf ook aan dat het een uitdagende plek is. Het nabijgelegen Natura 2000 gebied Ulvenhoutsebos kampt immers met grote waterproblemen (te lage waterstand) en stikstofbelasting. Een doorbraak in de (Haagse) stikstofimpasse is nodig voordat het verbredingsdossier losgetrokken kan worden.

Een ander onderwerp waar de minister persoonlijke belangstelling voor had was de ontwikkeling van natuurgebied Gilzewouwerbeek en de waterberging aan de Lange Bunder. De aanleg van het natuurgebied is van belang om verdroging tegen te gaan, voor de opstuw van water richting het Ulvenhoutsebos en de verhoging van de waterstand aldaar. Daarnaast vormt het ook een mooie locatie als ontspanningsgebied voor wandelaars.

Als laatste werd, ook voor een afsluitend kopje koffie, een bezoek gebracht aan de tijdelijke Bavelse ontmoetingsruimte De Tussendûr.  We namen de tijd om met de minister in gesprek te gaan over de Gebiedsvisie Bavel 2040, hoe deze participatie -ontstaan vanuit zware frictie tussen dorp Bavel en gemeente Breda in 2021- uiteindelijk tot een prachtig tastbaar resultaat heeft geleid. De gebiedsvisie bevat ambities voor de bouw van 1000 woningen tot aan 2040, investeringen in het dorpshart en voorzieningen, investeringen in natuur rondom Bavel, plannen voor een bedrijventerrein, en maatregelen voor begaanbaar houden van de Bavelse infrastructuur. Zo hebben we richting de minister aangegeven er belangrijke afhankelijkheden zijn van de aanpak van de A58/A27 voor onderdelen in de gebiedsvisie, vooral het uitgangspunt dat de bestaande druk op de Bavelse infrastructuur (sluipverkeer) moet afnemen om een toename vanuit toekomstige groei van Bavel te kunnen opvangen.

Speciale aandacht van de minister hebben we gevraagd voor ecoducten. De gebiedsvisie beoogt om zoveel mogelijk natuur rondom Bavel met elkaar te verbinden. Dergelijke ecologische verbindingszones verstevigen de natuur en vergroten de biodiversiteit. Dit zou in het bijzonder gelden voor een ecoduct over A58/A27 wat de natuur rond Bavel tot een geheel zou maken en daarnaast de stad Breda toegang geeft tot een groot natuurgebied dat deel uit gaat maken van “van Goghs Nationaal park”. De minister gaf aan dat verschillende partijen bij zo’n dossier betrokken zijn, namelijk naast zijn eigen ministerie ook Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.