Zienswijze omgevingsvisie Breda 2040

De gemeente Breda heeft een ontwerp Omgevingsvisie Breda geschreven. De Dorpsraad Bavel levert een zienswijze in die is gebaseerd op de Visie Bavel2030. Deze visie is opgesteld n.a.v. de enquête Bavel 2030 en de verschillende vervolgbijeenkomsten die daarna georganiseerd zijn met inwoners van Bavel. Voor de onderdelen ‘woningbouw’ en ‘Groen, water en recreatie’ ziet de Dorpsraad Bavel overeenkomsten tussen het ontwerp van de Omgevingsvisie Breda en de Visie Bavel2030. Echter op het onderwerp ‘Bedrijventerreinen’ staan de wensen van de gemeente en de Dorpsraad Bavel haaks op elkaar.

De Dorpsraad Bavel laat de gemeente weten dat zij vinden dat de uitwerking van het voorkeurs-scenario voor Breda als Stad in een Park voor Bavel disproportioneel nadelig uitvalt. De balans die wordt nagestreefd voor de gemeente als geheel, zal door de ideeën van de gemeente tot ernstige verstoring van het Bavelse leefklimaat leiden. De Dorpsraad Bavel vindt dat er andere oplossingen zijn die in hun samenhang beter voor Bavel en Breda zijn.

Bedrijventerreinen niet acceptabel
Voor Bavel is een oppervlakte aan werkgebieden in deze omgevingsvisie voorzien van maar liefst 33 tot 43 hectare. Dat betekent dat in het voorkeursscenario van de gemeente een enorm deel van de bedrijvigheid voorzien is dichtbij Bavel en het Ulvenhoutse Bos (natura2000 gebied).

Dit is niet acceptabel voor Bavel.

Enerzijds vanwege het zoveel mogelijk behouden van ons dorp in het groen: offer voor bedrijventerrein geen natuur op om vervolgens elders nieuwe natuur te creëren. Anderzijds rekening houdend met de Natura 2000 eisen. De Dorpsraad Bavel ziet de opgave voor bedrijventerreinen als een regionale opgave, die breder bekeken moet worden dan alleen vanuit de gemeente Breda. In de omringende gemeentes Oosterhout en Alphen-Chaam wordt geen gewag gemaakt van een bijdrage aan de regionale opgave (Dorst: geen duiding en Alphen-Chaam voorlopig niet aan de orde). Deze gemeentes zouden voor een deel kunnen voorzien in de regionale behoefte waardoor meer spreiding en betere aansluiting bij bestaande gebieden mogelijk wordt. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld Moerdijk of mogelijke kansen die voortkomen uit de verbreding van de A58. Daarnaast is het effect van de coronaperiode op de behoefte van bedrijventerreinen niet meegenomen. Ook stelt de Dorpsraad Bavel dat we geen natuur moeten opofferen voor bedrijventerreinen om vervolgens ergens anders weer natuur te gaan creëren en dat de locaties die in beeld zijn nu al voor een groot deel gebruikt worden door bedrijven voor het telen van planten. Hierdoor blijft het groen, geeft het een landelijk beeld en is doorkijk mogelijk. Handhaaf deze functie.

Woningbouw, groen en recreatie
De Dorpsraad Bavel en de gemeente vinden elkaar wel in de visies als het gaat om woningbouw, groen en recreatie. Het wensbeeld van het dorp is dorps, groen, veilig, voldoende mogelijkheden voor ontmoeten en starters- en seniorenwoningen. In de Visie Bavel2030 is opgenomen dat met de juiste manier van participatie door bewoners, de locaties ten zuiden van de Roosbergseweg en bij de Vennekes geschikte locaties voor woningbouw zijn, in combinatie met groene projecten, water en recreatie. Dit naast kleinschalige uitbreidingen van woningen in het dorp zoals op de locatie van de Huif als deze vrijkomt na de bouw van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in het centrum van het dorp. De stijl van bouwen moet wel passend zijn bij de dorpsarchitectuur.

Download hier de gehele zienswijze van Dorpsraad Bavel aan gemeente Breda:
Zienswijze omgevingsvisie Breda 2040 plan MER

Een goede participatie komt tot stand door het meewegen van de verschillende meningen die er in het dorp zijn. Om die reden plaatsen we ook zienswijzen van andere groepen op onze website. Dit naast onze eigen zienswijze. Deze zienswijzen hebben betrekking op de omgevingsvisie Breda 2040. Dat zijn de plannen die de gemeente Breda heeft, ook voor Bavel, voor de komende twintig jaar. Wil je meedenken over de toekomst van Bavel dan kun je je aanmelden voor één van de klankbordgroepen die benoemd zijn in Openbare vergadering 2 juni 2021_Dorpsraad Bavel.

Zienswijze actiegroep Behoud Bavels Buitengebied: Zienswijze BBB
Zienswijze Veenstraat, Vennekes: Zienswijze Vennekes, DDDWeg, Veenstraat, Schoutenlaan

Ben je geïnteresseerd in de zienswijzen die hier geplaatst zijn dan kun je contact opnemen met de indieners. Hun contactgegevens zijn in de zienswijze opgenomen.

Eigen zienswijze indienen
Op www.breda.nl/omgevingsvisie kun je lezen wat het ontwerp voor de omgevingsvisie Breda inhoudt en ook vind je er hoe je zelf je zienswijze voor 15 mei kunt indienen. De zienswijze van de Dorpsraad Bavel kan daar, indien gewenst, voor gebruikt worden.