Verslag inloopavond geluidsoverlast evenementen

Het was niet alleen warm maar het ging er ook heet aan toe op de door de gemeente Breda georganiseerde inloopavond op 8 juni jl. over de klachten naar aanleiding van het evenement Ploegendienst op zaterdag 28 mei jl. op Breepark.

Ondank het feit dat de avond op korte termijn georganiseerd werd, bleken toch veel inwoners van Bavel en bewoners van de IJpelaar, de weg naar ’t Klooster gevonden te hebben. Immers, op zaterdag 11 juni as.is er weer een dance event op Breepark: Pussy Lounge

Uit de uitleg van de gemeente bleek dat op 28 mei geen sprake is geweest van overschrijdingen van de geluidsnorme,n zoals die in de vergunning zijn beschreven. Voorts werd hierbij verwezen naar de Circulaire Luidruchtige evenementen; indien er sprake is van onduldbaar geluidsoverlast dan is de gemeente gehouden om op te treden tegen de geluidsoverlast. Tijdens het evenement Ploegendienst zijn continue metingen verricht op verschillende plaatsen. De norm in de vergunning stond 103 dba toe, maar omdat men niet de geluidspieken meet, maar het langtijdig gemiddelde, vond er geen overschrijding plaats. Neemt niet weg dat velen de hinder wel hebben ervaren en dan met name de lage bastonen. Gebleken is dat eerdere afspraken die gemaakt zijn tussen de Dorpsraad en de gemeente Breda niet zijn nagekomen en dat 2 podia niet op de juiste plaats waren opgesteld. Deze waren gericht op het dorp. Deze opstelling en de meteorologische omstandigheden, hebben de klachten verergerd.

Vele aanwezigen spraken hun zorg uit over de handhaving en het feit dat de gemeente een zorgplicht heeft naar haar inwoners. Bij voortdurende blootstelling aan 90 dba of hoger treedt blijvende gehoorbeschadiging op. Om die reden zou een bovengrens qua bronvermogen op max. 90 dba gesteld moeten worden of liever lager. In meerdere gemeenten, o.a. Nijmegen hanteert men 80 dba als bovengrens. Het geluid mag dan binnen de normen zijn, maar zijn die normen niet te hoog en wordt er voldoende rekening gehouden met wat de omwonenden als hinder ervaren?

Duidelijk werd dat de gemeente de vergunning voor het evenement Pussy Lounge op 11 juni pas op 8 juni jl. heeft afgegeven. Deze vergunning bevat dezelfde voorwaarden als die voor 28 mei. De aanwezigen waren hierover verbaasd. Waarom geen rekening gehouden met de opmerkingen die vandaag zijn gemaakt? En waarom een vergunning tot 01:00 uur, terwijl voorgaande edities van Pussy Lounge (aan de Asterdplas) tot 23.00 uur duurden? De wethouder gaf aan dat men geen ad hoc beleid wil voeren maar op basis van evaluaties na ieder evenement de vergunning wil fine tunen.

Wethouder Arbouw maakte duidelijk dat het hier om een proefperiode gaat en dat men van de ervaringen moet leren. Van de zijde van het college zijn er nog geen redenen om nu al in te grijpen dan wel de vergunning te wijzigen. In het najaar zal de gemeente een nieuw evenementenbeleid vaststellen, waarin de evenementen op het Breepark zullen moeten worden ingepast. Er zal in dat beleid ruimte worden geboden voor maximaal 12 evenementen die geluisdhinder opleveren. Toegezegd is dat dit niet allemaal Dance evenementen zijn, waar met name de bastonen voor de geluidsoverlast zorgen.

Ook het in de media aangekondigde dance evenement Dream Village, dat de organisatie in september op de Lage Aard wil laten plaatsvinden, riep verontwaardiging op. Volgens de wethouder, die het voornemen om het evenement aan de Lage Aard te laten plaatsvinden ook uit de krant heeft moeten lezen, moet de vergunning hiervoor nog worden verleend en zal daarover eerst advies worden afgewacht. Het is dus nog niet zeker of deze vergunning zal worden verleend en het evenement werkelijk aan de Lage Aard zal plaatsvinden. De reacties vanuit de zaal op de locatie voor Dream Village waren zeer negatief, vanwege de nabijheid van het natuurgebied De Wouwerbeek, naast principiële bezwaren tegen nog een grootschalig dancefeest in Bavel naast de evenementen op Breepark, dat bovendien meerdaags is en een camping bevat.

Op het kaartje ziet u hoe het podium en de geluidsboxen op 11 juni tijdens Pussy Lounge worden opgesteld. Tijdens het evenement zal de Omgevingsdienst op diverse plaatsen metingen verrichten. Iedereen wordt opgeroepen om op het moment dat men hinder ervaart, dit te melden via het telefoonnummer 076-5298600 of 14076. De Omgevingsdienst zal indien mogelijk en als de klacht relevant geacht wordt, op de deze plaatsen extra metingen verrichten.

Ook zal een gemeenteambtenaar van Toezicht en Handhaving bij het evenement aanwezig zijn die bevoegd is om in geval van onduldbaar geluidsoverlast herstellend in te grijpen.

Voor het geval dat er geen direct gesprek mogelijk is, dan kan altijd het nummer van het Landelijk Meld en Informatie Centrum van de Inspectie Leefomgeving worden gebeld op 088-4890000

Indien u een klacht heeft ingediend, ontvangen wij graag uw bericht en samenvatting van de klacht op info@dorpsraadbavel.nl Wij zullen over de evenementen, vergunningen en eventuele overlast uiteraard in gesprek blijven met de gemeente.