Meer informatie over het thema Verkeer en veiligheid.

Dodenherdenking in Bavel

Buiten Beter App

Blijf hem gebruiken.

Aan de wandel (met of zonder hond), aan het fietsen (met of zonder maat)? Neem hem mee, je smartphone. Én gebruik hem. Om melding te maken van verstoringen in de openbare ruimte.

Zwerfafval, honden poep, kapotte straatverlichting maar ook voor omgereden verkeerspalen zoals die op de foto.

Locatie: Gilzeweg.

Samen houden we Bavel netjes en leefbaar

www.dorpsraadbavel.nl

info@dorpsraadbavel.nl

BAVEL WORDT STEEDS VEILIGER

Vorig jaar mei werd de zgn SCHOUW weer in ere hersteld. Door de inwoners van ons dorp ingebrachte signalen over de buitenruimte werden tijdens een fietsroute van de leden van de dorpsraad en ambtenaren van de Gemeente Breda “GESCHOUWD”. Alles onder het mom van: wat kan opgepakt worden, wat kan er beter.

Het is mooi om te zien dat opvolging plaats vindt.

Zo is de onveilige oversteekplaats bij het Kapittelhof thv het Talentencentrum voorzien van twee metershoge figuren om van het gemobiliseerd verkeer EXTRA aandacht te vragen.

Bavel en de inwoners weer een stukje veiliger.

Andere (afgeronde/lopende) actiepunten vanuit De Schouw komen binnenkort langs via dit medium, via onze Nieuwsbrief en via de Website.

Blijf ons voeden! Het Dorp zijn we namelijk Samen (inwoners én gemeente)

www.dorpsraadbavel.nl

info@dorpsraadbavel.nl

Inloopavond project Lange Bunder en Gilzeweg

Groot onderhoud Lange Bunder Gilzeweg

De gemeente Breda start met het project Lange Bunder – Gilzeweg, een groot onderhoudsprogramma van de Lange Bunder en de Gilzeweg, van de A58 tot de rotonde met de Dorstseweg.
De uitvoering is in 2020 en 2021. Kansen en mogelijkheden voor verbetering van de leefbaarheid in de directe omgeving van Bavel worden meegenomen, zoals veiligheid, natuur-, milieu- en waterbeheer, groen, geluid.
De gemeente streeft ernaar om waar mogelijk werk te combineren en om de overlast beperkt te houden.

Inloopavond
Woensdag 19 februari bent u van harte welkom bij een inloopavond in Dorpshuis ’t Klooster aan het Jack van Gilsplein 1 van 20.00 uur tot ongeveer
22.00 uur. Tijdens de avond krijgt u uitleg over het project en kunt u vragen stellen.

Het eerste deelproject begint 2 maart 2020. Aannemer Graaumans start met het aanpassen van het kruispunt Roosbergseweg – Gilzeweg en de aanleg van een faunatunnel ter hoogte van Gilzeweg 5. Dit duurt ongeveer 1 week.

Planning deelprojecten
1. Nieuw riool Gilzeweg tussen huisnummers 15 en 7a. Het riool ligt in de berm en onder het fietspad. (Uitvoering medio 2021)
2. Aanpassing kruispunt Roosbergseweg – Gilzeweg. (Uitvoering 2 tot 8 maart 2020)
3. Aanleg faunatunnel ter hoogte van Gilzeweg 5. (Uitvoering 2 tot 8 maart 2020)
4. Aanleg riool Gilzeweg voor de ontwikkeling van Eikberg met aanleg oversteekplaatsen en aanpassen van de weg bij uitritten, (toekomstige)
kavels en verharding tussen Eikbergseweg en Eikbergse Akker. (Uitvoering 4e kwartaal 2020)
5. Aanpassen riool Eikbergseweg om de tijdelijke afvoer met een persleiding op te heffen. (Uitvoering 4e kwartaal 2020)
6. Aanleg watergang aan de oostkant van de Gilzeweg / Lange Bunder naar de bestaande overstortvijver voor een betere afvoer van regenwater. (Uitvoering medio 2021)
7. Vervangen asfalt op een deel van de Lange Bunder en mogelijk tegelijk rioolvernieuwing om de verloren waterberging daar op te heffen. (Uitvoering 3e kwartaal 2020)
8. Herbestraten van fietspaden aan beide kanten van de Lange Bunder en Gilzeweg en waar nodig de groeiplaatsen van bomen verbeteren. Het betreft hier bomen ter hoogte van Gilzeweg 9, Gilzeweg 6 t/m 20 en hoek Bolbergseweg / Lange Bunder. (De uitvoering is in 2 fasen: fase 1 voorjaar/zomer 2020 en fase 2 medio 2021)
9. Brabant water vervangt de oude astbestcement waterleiding door PVC tussen de Kloosterstraat en de Eikbergseweg. (Uitvoering medio 2020)

Werk kruising Roosbergseweg – Gilzeweg
De kruising Roosbergseweg – Gilzeweg wordt in de week van 2 tot 8 maart veiliger gemaakt door een druppelvormige verhoging op het kruispunt. Dit zorgt er voor dat autoverkeer niet op de verkeerde weghelft kan komen.

Faunatunnel
Er komt in de week van 2 tot 8 maart ter hoogte van Gilzeweg 5 een faunatunnel. Een faunatunnel is een tunnel (buis) onder de weg waar dieren ongestoord en veilig kunnen oversteken. Ook voor autobestuurders is het veiliger omdat er minder dieren oversteken. Tunnels zijn vooral bedoeld voor dieren zoals marters, egels, konijnen, kikkers en padden. Faunatunnels dragen bij aan de ambities van Breda voor een groener landschap.

Hinder
De kruising is afgesloten vanaf 2 tot en met 6 maart. Het werk aan de kruising kan alleen plaatsvinden als het weer het toelaat. Het kan dus
nodig zijn het werk een week uit te stellen. Borden geven de omleidingen aan.

Informatie
De omleidingen vindt u op www.breda.nl/wegwerkzaamheden.
Heeft u andere vragen? Ga naar www.breda.nl of neem contact op via www.breda.nl/contact, WhatsApp 06 – 46 66 26 66, Twitter @breda, Facebook Gemeente Breda of bel 14 076.

Whatsapp groep buurtschap Roosberg

Als eerste is vanuit de Dorpsraad Bavel de Whatsapp-groep “Buurtschap Roosberg” (Roosbergseweg en Daalakkerbos) opgezet naar aanleiding van de door de gemeente Breda gehouden sessie over “mijnbuurtje”.
Op de website van Mijn Buurtje vindt u allerlei informatie over dit initiatief.
Het is daarnaast de bedoeling om vanuit “mijnbuurtje” gemakkelijker contact te hebben met de Dorpsraad.
Maar ook voor andere zaken die niet thuis horen op de Whatsapp Buurtpreventie.
In de Whatsapp-groep Buurtschap Roosberg zitten naast bewoners ook 2 leden van de Dorpsraad en een burgerraadslid van de gemeente Breda in.
Voorts gaan een aantal personen zich intensief bezig houden met het doen van geluidsmetingen. Denk hierbij aan langere periode van metingen van geluidsoverlast van A58 en A27.
Ook wordt de verkeerssnelheid op de Roosbergseweg kritischer onder het vergrootglas gelegd.
Daar waar nodig zal de Dorpsraad Bavel de signalen meenemen in haar overleg met de gemeente Breda.
Uiteraard is er directe verbinding gelegd met de Buurtpreventie app Roosberg, zodat het overleg met politie niet onnodig wordt verstoord. Wilt u meer weten over Buurtpreventie of een Buurtpreventie app starten? Op de website van Buurtpreventie Breda vndt u meer informatie

Aantal inbraken in 2018 gestegen

Onze wijkagent Jos van Geffen was op 7 november bij de bestuursvergadering van de Dorpsraad Bavel aanwezig en deed verslag van de misdaadcijfers van Bavel. Helaas valt er ten opzichte van 2017 een lichte stijging te noteren van het aantal woninginbraken. In 2017 waren dat er 34 en voor dit jaar zijn dat er tot op heden al 35. Op zich in hele verbetering met enkele jaren gelden, maar iedere inbraak is er een te veel. Zeker omdat de donkere dagen zijn aangebroken, vraagt de politie iedereen om alert te zijn op verdachte situaties en personen. Mocht u iets waarnemen dat u niet vertrouwt, bel dan gelijk 112. De wijkagent benadrukt dat de politie liever heeft dat u een keer te veel dan te weinig belt. Als er capaciteit aanwezig is, zal de politie gelijk polshoogte komen nemen.

Ook vraagt de politie alert te zijn voor plegers van zogenaamde babbeltrucs, pseudo slotenmakers en lieden die ongevraagd kluswerkzaamheden aanbieden.

112 DAAR VANG JE BOEVEN MEE

112 DAAR RED JE LEVENS MEE

112 BIJ BLOED EN SPOED

Voor meer informatie over de misdaadcijfers van Bavel verwijzen wij graag naar de website van de politie

Grote drukte bij openbare vergadering over verbreding A58

Op maandag 19 november as. organiseerde de Dorpsraad Bavel samen met de Dorpsraad Ulvenhout en de Vereniging Markdal een openbare vergadering waarin uitleg over de stand van zaken met betrekking tot de verbreding van de A58 werd gegeven. De vertegenwoordigers van de Dorpsraden Ulvenhout, Bavel en Vereniging Markdal vormen samen het platform VanA58naarBeter en zijn een voortdurende gesprekspartner van Rijkswaterstaat, de gemeente Breda en andere overheden zoals het waterschap. Mede dankzij een flinke delegatie “Baviaonen” was er een grote opkomst in de Pekhoeve in Ulvenhout. De voorzitter van de Dorpsraad Ulvenhout (John Vester) gaf een uiteenzetting van het proces en de stand van zaken m.b.t. de besluitvorming, terwijl de voorzitter van de Vereniging Markdal (Ton kroes) een uiteenzetting gaf over de passage van de Mark bij knooppunt Galder en pleitte voor een verdiepte ligging van de vergrede A58 en de aanleg van een recroduct. Onze voorzitter Toine van Es ging nader in op de situatie bij knooppunt St. Annabosch en lichtte toe dat de Bestuurlijke Adviesgroep op 1 oktober jl. een noodstop heeft moeten maken in de keuze van de alternatieven voor de nieuwe inrichting. De Dorpsraden Bavel en Ulvenhout hebben afgedwongen dat er een onderzoek van de GGD & GMD plaats moet vinden om de milieugevolgen van de voorliggende alternatieven voor de nieuwe inrichting van Knooppunt St. Annabosch te onderzoeken. Op dit moment vindt overleg met de Gemeente Breda plaats over de opdracht en de financiering van dit onderzoek. Houdt u ook de lokale pers in de gaten over de ontwikkelingen!

Rijkswaterstaat wijst voorkeursvariant inrichting knooppunt Annabosch af

Op 19 maart werd de Dorpsraad Bavel onaangenaam verrast door de mededeling van Rijkswaterstaat dat de voorkeursvariant voor de herinrichting van knooppunt Annabosch wegens kosten is afgewezen. Op de website van Innova58 treft u naast veel informatie over de verbreding van de A58 ook een persbericht over deze beslissing aan. Samen met de Dorpsraad Ulvenhout, de Gemeente Breda en een aantal andere natuur en milieuorganisaties waarmede nauw wordt samengewerkt, heeft de Dorpsraad Bavel zich de afgelopen twee jaar sterk gemaakt voor een voorkeursvariant die de milieugevolgen voor Bavel zouden beperken, onder het motto: “Niet omhoog en niet dichterbij”. Als RWS uiteindelijk kiest voor de oorspronkelijke ontwerp variant zal dit betekenen dat het knooppunt Annabosch helaas wel dichter bij het dorp zal komen en bovendien een hoogteligging zal kennen. De Dorpsraad neemt deel in diverse werkgroepen die inspraak hebben in het project en blijft streven naar oplossingen die de gevolgen voor het dorp beperken, zoals de aanleg van geluidswallen en het in in ere herstellen van de Bavelse Heide als natuurlijke buffer. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Misdaadcijfers Bavel in 2017 niet zorgwekkend

Op onze eerste vergadering van 2018 praatte het bestuur van de Dorpsraad bij met wijkagent Jos van Geffen. We namen met hem de misdaadcijfers van 2017 door. Het aantal woninginbraken bleek licht gedaald, van 32 naar 26 (2016) Wel is er een trend te zien dat de meeste inbraken plaats vinden aan het begin van de avond (tot 19.00 uur). Wellicht dat de meeste mensen dan niet goed opletten op het afsluiten van ramen en deuren en men minder alert is op verdachte situaties in de eigen buurt. Ook de voertuigcriminaliteit (diefstal van auto’s, motors, brommers enz.) was t.o.v. 2016 licht gedaald. Helaas blijkt ons dorp in de eerste maand van 2018 al vijf maal met succes te zijn bezocht door het inbrekersgilde. Hopelijk zet deze trend zich niet de rest van het jaar door. Blijf dan ook waakzaam en sluit bij vertrek uw ramen en deuren. Houd ook een lichtje aan. Daarnaast dient u verdachte situaties of personen altijd te melden via het alarmnummer 112. De wijkagent heeft benadrukt dat men dan zo snel mogelijk de melding probeert op te volgen en liever een keer te veel dan te weinig komt.
Wilt u de misdaadcijfers voor Bavel zelf raadplegen, klik dan hier.

Kick-off BuurtApp Bavel Brigida-Roosberg

In navolging van de oproep om te komen tot Buurt Preventie Brigida-Roosberg is het nu zo ver dat in samenwerking met de gemeente Breda, Buurtpreventie Breda en de politie/wijkagent de start plaatsvindt van de Buurtpreventie App Groep voor de bewoners van Brigida-Roosberg.
De kick-off is bedoeld om de bewoners te informeren over de werking en de voordelen van een BuurtApp groep. Deze Kick-off vindt plaats op zaterdag 11 februari om 11 uur in de Tussenpausz.
Het programma is als volgt.

11.00-11.30
Officiële opening
·   Welkomswoord stadsmarinier
·  Toespraak
– wijkagent
– initiatiefnemer
·  Uitleg infomarkt door Chris Aarts,    coördinator Buurtpreventie
·  Onthulling eerste buurtpreventiebord door initiatiefnemer, stadsmarinier en wijkagent

11.30-14.00
Start infomarkt
– Buurtpreventie
– Politiekeurmerk veilig wonen
– Inbraak preventie
– Brandpreventie
– AED

Betrokken organisaties

12.00-13.00
Preventietour door de wijk met /wijkbewoners
Michel Kieneker, wijk(preventie) agent

14.00
Einde bijeenkomst

Voor nadere informatie: bp-brigida-roosberg@ziggo.nl