Meer informatie over het thema Wonen en openbare ruimte.

Ontwikkeling kern van Bavel

Omdat de Tussenpauz gaat verdwijnen en de Huif aan zijn levenseinde is, maakt de werkgroep ‘Samen voor Bavel’ al twee jaar zich sterk voor een moderne huisvesting voor de cultuur en binnensport in Bavel. Diverse partijen werken samen in deze werkgroep. ‘Samen voor Bavel’ bestaat uit: De Baviaonen, Bavel Izz Music, het Dorpsplatform, BC Tilburg, Bevel Onderneemt ’t, Harmonie St Caecilia, de basisscholen en het gezondheidscentrum Tolakker.

Vorig jaar gaf de gemeenteraad aan het college de opdracht om de mogelijkheden uit te werken voor de huisvesting van een multifunctionele accommodatie voor cultuur en binnensport, maar ook van een ontmoetingsruimte daarbij, in de kern van het dorp.
Het Gezondheidscentrum De Tolakker heeft wensen voor een nieuwe huisvesting in de kern van het dorp en sloot daarom aan bij de werkgroep “Samen voor Bavel”.

Gezamenlijke wens
De gezamenlijke wens is om in combinatie met het nieuwe gezondheidscentrum appartementen voor senioren én voor senioren met zorg te realiseren. Hieraan is grote behoefte in het dorp.
Bij de samenwerkende partijen staan alle neuzen dezelfde kant op. De vestiging van een multifunctionele accommodatie aan de Weideveld (op de locatie van het SMO-terrein en de Spindel) dichtbij de nieuwe scholen, heeft de voorkeur. Waardoor er op de locatie van de huidige Huif een gezondheidscentrum gebouwd kan worden met daarboven (senioren)woningen.

Vijf scenario’s
De gemeente heeft buro Rho vijf scenario’s uit laten werken. Een daarvan is het bovenstaande. Andere scenario’s zijn de renovatie van de huidige Huif of herbouw van de Huif op de huidige locatie. Renovatie heeft zeker niet de voorkeur van de samenwerkende partijen in het dorp, omdat de locatie niet de voorkeur heeft en omdat de te kleine afmetingen van de sportzalen dan nog dertig jaar blijven bestaan.
De overige varianten zijn de ontwikkeling van de multifunctionele accommodatie in de Vennekes of gesplitste plaatsing van ruimtes voor cultuur en binnensport in het dorp. Deze varianten hebben ook niet de voorkeur van ‘Samen voor Bavel”.

Besluit door gemeente
Hoewel de renovatie van de Huif het goedkoopst lijkt qua investering voor de gemeente, is bij de gemeente gevraagd om niet alleen naar de investering te kijken, maar naar de totale kosten van de exploitatie de komende dertig jaar. Die zullen bij nieuwbouw gunstiger uitvallen.
We hopen dat het rapport voor juli in het college van B&W wordt besproken, inclusief de opmerkingen van “Samen voor Bavel”, zodat de gemeenteraad er snel daarna een besluit over kan nemen.

Tussenpauz
Zoals bekend is de Tussenpauz al enige tijd dicht na het overlijden van Sjef Verhulst jr. Deze droevige aanleiding en de Coronacrisis hebben de gesprekken vertraagd om te komen tot heropening van deze veel bezochte ontmoetingsplek in het dorp. Achter de schermen zijn voorbereidingen gaande om de Tussenpauz op beperkte tijden te heropenen. Zodat Harmonie St. Caecilia en de Baviaonen er weer kunnen repeteren en optreden en de grote evenementen (wanneer deze van de overheid weer mogen) weer plaats kunnen vinden in ons dorp. We hopen hier binnenkort meer over te kunnen melden.

KPN Netwerk legt glasvezel in Bavel aan

Goed nieuws voor de fervente internetgebruikers in Bavel. KPN Netwerk start in april met de aanleg van een glasvezel netwerk voor stabiel internet. De werkzaamheden starten vanaf 22 april en hiervoor zal er een korte periode een geringe overlast zijn als de werkzaamheden in uw straat starten. Gedurende één werkdag zullen (gedeelten van) uw straat opengemaakt worden. Ook krijgen alle huisadressen bezoek van een monteur van KPN om een aansluiting te realiseren. Dit wordt schriftelijk aangekondigd en kost u niets. Uw tuin hoeft hiervoor niet opengelegd te worden. Ook als u geen gebruik wil maken van het glasvezelnetwerk, wordt u aangeraden om de aansluiting nu kosteloos te laten aanbrengen. Als een volgende bewoner van uw woning alsnog een glasvezelaansluiting wil realiseren is dat behoorlijk kostbaar. Na aanleg van het glasvezelnetwerk dient u nog wel zelf een abonnement af te sluiten bij een aanbieder om het netwerk te kunnen gebruiken. Inwoners van Bavel kunnen voor alle vragen over de aanleg, planning en voordelen van glasvezel vanaf 25 april elke donderdag terecht in het glasvezelinformatiepunt op het Jack van Gilsplein vanaf 14:00 tot 20:00 uur. Ook wordt er door KPN Netwerk een informatieavond georganiseerd op donderdag 2 mei as. U kunt dan tussen 17.00 uur en 20.00 uur inlopen in Korenmolen De Hoop en informatie ontvangen van medewerkers van KPN Netwerk en al uw vragen aan hen stellen.

Dorpsraad en BSCV manen Gemeente voor betaalbare woningbouw

De Dorpsraad maakt zich al jaren samen met de Bavelse Starters en Senioren CPO Vereniging (CPO) hard voor woningbouw voor starters en senioren. Zonder een gezonde leeftijdsbestendige nieuwbouw loopt ons dorp een risico dat jongeren en ouderen op den duur gedwongen zijn om het dorp te verlaten. Enkele jaren gelden is het door gezamenlijke inspanningen gelukt om een aantal starterswoningen te realiseren in Nieuw-Wolfslaar. Echter, concrete ontwikkelingen op het gebied van starters- en seniorenwoningen liggen sedertdien stil, ondanks eerdere toezeggingen van de Gemeente Breda. De voorzitters van de BSCV en de Dorpsraad hebben daarom op 2 april jl. aan de bel getrokken bij de wethouder.De brief die zij de wethouder stuurden geeft ook een goede indruk van de inspanningen die de Dorpsraad en de BSCV al jaren voor toekomstbestendige woningbouw leveren.

Verboden afval te storten

De Gemeente Breda heeft recent enkele borden aan de Bavelse Hei geplaatst met daarop de mededeling “Verboden afval te storten”. Het is de gemeente gebleken dat er regelmatig vuil / afval op de Bavelse heide wordt gestort en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nadrukkelijk merkt de gemeente op dat het verbod ook geldt voor groen- en tuinafval. Dit verstoort de aanwezige flora en fauna. Op verzoek van de gemeente vragen wij u om afval aan te bieden bij het milieustation of het afval te laten ophalen door het als grofvuil aan te bieden. Mocht u constateren dat er mensen toch vuil storten dan kunt u contact opnemen met Afdeling Toezicht en Handhaving op tel. 14076. Als u zwerfaval aantreft, dan kunt dat bij de Gemeente melden op hetzelfde telefoonnummer of via uw smartphone melden via de Beter Buiten App

Nieuwbouw schoolgebouw aan de Kapittelhof

Op 20 maart jl. vond in ’t Klooster de informatieavond plaats van de Gemeente Breda omtrent het ontwerp bestemmingsplan voor de nieuwbouw van het IKC Bavel waarin de basisscholen Spindel en Toermalijn gevestigd zullen worden. Op deze goed bezochte avond werd door ambtenaren van de gemeente en vertegenwoordigers van Breedsaam en ICS een presentatie gegeven over het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw, de indeling van het schoolterrein, de verkeersstromen en de wijziging in het bestemmingsplan. Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt tot en met 18 april ter inzage via www.ruimtelijkeplannen.nl en in deze periode kan ook een zienswijze worden ingediend bij de gemeente.

Reductie afvalbakken

De gemeente Breda is in 2016 is begonnen met het inventariseren en monitoren (vullingsgraad) van afvalbakken in de openbare ruimte. Op basis van deze uitkomsten is het aantal afvalbakken in Ulvenhout gehalveerd. Tegelijkertijd is de capaciteit van de overgebleven afvalbakken vergroot. Deze wijzigingen zijn geanalyseerd, tegelijkertijd zijn criteria voor het plaatsen van afvalbakken opgesteld. Reductie zorgt voor minder transportbewegingen en verwerkingskosten. Dit terwijl in de praktijk geen extra vervuiling ontstaat.
Daarom zullen binnenkort in Bavel ook een aantal afvalbakken worden verwijderd. Een overzicht hiervan is als 414954_180123_Verbetervoorstel_Bavel_C1 ingesloten. De gemeente Breda zal blijven monitoren op vervuiling. Indien nodig zullen passende maatregelen worden genomen. Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar contact@breda.nl of bellen met 14 076

Meldingen openbare ruimte Gemeente Breda

Meldingen betreffende de openbare ruimte

Meldingen inzake vernielingen, kapotte bestratingen, verlichting, riolering of groenvoorziening kunt U doen door middel van het digitaal meldingsformulier van de Gemeente Breda.

U kunt ook bellen met het Meldpunt, tel: 14 076.

Meldingen door middel van smartphone

Voor smartphones zijn verschillende apps beschikbaar.

Kijk eens naar: Buitenbeter of Verbeter je buurt.

Onderzoek naar de vraag naar senioren- en starterswoningen in Bavel

Zaterdag 13 mei werd in ’t Klooster in Bavel de campagne Wonen met Gemak afgesloten met een informatiemiddag waar belangstellenden allerhande informatie konden krijgen die het langer wonen thuis mogelijk maken.

Desondanks zijn er ook inwoners die graag hun huidige woning willen verruilen voor een starterswoning, seniorenwoning of misschien beter een levensloopbestendige woning. Het aanbod daarvan in Bavel is echter beperkt.
De Bavelse Starters/Senioren CPO Vereniging (BSCV)en de Dorpsraad Bavel willen bevorderen dat er meer starters- en levensloopbestendige woningen in Bavel worden gebouwd. Al meerdere keren is door de BSCV tijdens bijeenkomsten de mogelijkheid geboden hiervoor een enquête in te vullen zodat we beter in beeld krijgen hoe groot nu de vraag is. Mocht u de bijeenkomsten hebben gemist en wilt u toch uw belangstelling kenbaar maken, download de enquête en stuur deze ingevuld terug naar terug naar bscvereniging@gmail.com U kunt de enquête ook aanvragen via dit emailadres.

De resultaten van deze enquête en de besprekingen met de gemeente zullen worden gepubliceerd op de website van de Dorpsraad.

Schouw Nieuwe Stijl

De jaarlijks gezamenlijk uit te voeren schouw door de gemeente Breda en de Dorpsraad Bavel is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komt onder gebruikmaking van nieuwe technieken de digitale schouw met behulp van de Buiten Beter App. De Buiten Beter App is een digitale toepassing die op elke smartphone en tablet is te installeren. Voor uitleg hiervan zie je hier Zie je een situatie die direct aanpak behoeft, meldt het dan via de Buiten Beter App naar de Gemeente Breda.

Hierbij vragen wij om dit via e-mail ook te melden aan schouw@dorpsraadbavel.nl zodat wij dit kunnen volgen of de probleemsituatie daadwerkelijk is aangepakt / opgelost.

Binnen de Dorpsraad bewaakt Bert Duijndam de opvolging van de melding, evenals het onderhouden van het contact met de betreffende ambtenaar van de gemeente Breda

Clusterplaatsen voor containers in Nieuw Wolfslaar

De Gemeente Breda gaat het komende jaar clusterplaatsen voor afvalcontainers aanwijzen in de wijken en dorpen. In diverse wijken is dit al ingevoerd. In de maand maart is Nieuw Wolfslaar aan de beurt. Binnenkort ontvangen de bewoners van Nieuw Wolfslaar hierover een Breda Bericht. Een voorbeeld van een dergelijk bericht vindt u hier. In de wijk Nieuw-Wolfslaar zijn bij aanleg van de wijk diverse clusterplaatsen aangewezen voor de afvalcontainers, wat gekenmerkt wordt door een tegel met het symbool van een kliko. Een groot gedeelte van de bewoners in Nieuw-Wolfslaar zijn hierdoor al jaren bekend met het geclusterd aanbieden van de kliko’s. Hier vindt u een plattegrond (Noord & Zuid) bijgevoegd, waarin te zien is waar deze plaatsen reeds bestaan, maar ook waar de nieuwe aanbiedplaatsen gaan komen. Er zijn in totaal 60 plaatsen, waarvan er reeds 40 sinds de aanleg van de wijk bestaan.