Meer informatie over het thema Wonen en openbare ruimte.

Terugblik Openbare vergadering Dorpsraad

Tentoonstelling 66 jaar Baviaonen in Bavel

Zondag 14 Januari heeft Prins Adrianus samen met Frans van Kuijk, medeoprichter van Stichting de Baviaonen, de tentoonstelling t.g.v. het 66 jarig bestaan geopend. De tentoonstelling is elke woensdagavond tot 4 februari van 19.30 tot 21.30 uur te bezichtigen in de Tussendur.

Opening Buitensportaccomodatie Lange Bunder

Op maandag 22 januari om 16:00u wordt de buitensportlocatie aan de Lange Bunder officieel geopend.  

Verantwoordelijk wethouders Bruijns (Openbare ruimte) en Förster (Sport) zullen de opening verrichten. Ze komen in sporttenue om het tegen u op te nemen bij de Crosstrainer. 

Sporten is goed voor lijf en leden. In de buitenlucht sporten is zo mogelijk nóg gezonder. De gemeente stimuleert en faciliteert daarin, óók in Bavel. Een voorbeeld is de voetbalkooi die sinds enige jaren bij Korenmolen De Hoop ligt. Sinds kort is er ook een heuse buitensportlocatie aan de Lange Bunder, ter hoogte van de Groene Long.  

In coronatijd zijn de plannen bedacht in een werkgroep onder leiding van sociaal wijkmanager Ed Riemens van het Wijkplatform Bavel en vanuit Dorpsraad Bavel via Wendy Grauwmans, samen met betrokken ouders, jeugd en kinderen.  

Nu recent ook het verharde pad voor minder-validen is aangelegd en nog een extra Crosstrainer is geplaatst is het tijd voor een feestelijke ingebruikname.  

Jij bent van harte uitgenodigd -al dan niet met sportkleding- om aan te sluiten. 

Verslag informatieavond nieuwbouw Dorstseweg/Kluisstraat

De onlangs gepresenteerde gebiedsvisie Bavel 2040 heeft stevige ambities, onder andere op gebied van woningbouw. De planning is dat er tot en met 2040 zo’n 1.000 nieuwe woningen in ons dorp gebouwd worden.  

Naast een aantal kleinere projecten zoals Molenerf, CPO Roosbergseweg en Dorstseweg 9 (terrein van Krokofant) is het project aan de Dorstseweg/Kluisstraat met 165 woningen het eerste grote woningbouwproject dat in Bavel gerealiseerd gaat worden. Dit project heeft als werknaam “Nieuw Tervoort”. Het plan bestaat uit een diverse woonbuurt voor verschillende doelgroepen met onder andere levensloopbestendige woningen voor senioren, maar ook woningen voor starters en doorstromers op de woningmarkt. Er wordt gekozen voor een architectuur die aansluit bij het dorpse karakter, dit van de hand van Bedaux de Brouwer architecten. 

Op dinsdagavond 8 november werd het dorp in tijdelijk cultureel centrum De Tussendûr daarover geïnformeerd door ontwikkelaar Somnium Real Estate en adviesburo RHO. Zo’n 150 dorpsbewoners lieten zich bijpraten. Het hoofddoel van de avond waren de bestemmingsplan technische aspecten, maar veel belangstellende waren vooral benieuwd naar de planning, de soorten wooneenheden, natuurlijk de prijsstelling en de manier van toewijzen. 

De ontwikkelende partij voorziet dat bestemmingsplanwijziging in het voorjaar van 2024 geformaliseerd wordt door de gemeenteraad. Vervolgens zal na de zomer van 2024 de verkoop starten en zal bij voldoende belangstelling begin 2025 worden gestart met de werkzaamheden. De ontwikkelaar houdt rekening met een bouwtijd van ruim anderhalf jaar zodat het project eind 2026 opgeleverd kan worden. Vanwege de bijzondere ligging, ingeklemd tussen A27 en de Lange Bunder, zal het project niet in verschillende fasen uitgevoerd worden maar als één geheel waardoor ook snel een afgerond geheel ontstaat. 

Soorten wooneenheden: 

  • Grondgebonden woningen voor doorstromers en senioren (23) 
  • Koopappartementen 4 hoog (81) 
  • Sociale grondgebonden koopwoningen voor starters (8)  

Sociale huur (50), waaronder 30 appartementen specifiek geschikt voor wonen met zorg. 

De aantallen wooneenheden zijn conform de 30%-40%-30% norm die gemeente Breda aanhoudt voor woningbouw, namelijk:  

  • 50 betaalbaar/sociale huur 
  • 66 middelduur koopsegment 
  • 49 koop vrije sector (duurder)  

De sociale huurwoningen worden in de markt gezet via een woningbouwcoöperatie. De koopwoningen worden t.z.t. verkocht via een makelaar, geïnteresseerden kunnen zich echter nu reeds inschrijven om op de hoogte te worden gehouden via de website www.somniumrealestate.nl 

Over de prijsstelling heeft de ontwikkelaar zich nog niet uitgelaten, anders dan dat er landelijke normen van toepassing zijn op de classificatie ‘betaalbaar’. 

Dorpsraad Bavel is positief over dit plan en heeft reeds in een eerder stadium een positieve zienswijze ingediend. Het plan komt tegemoet aan een aantal concrete behoeften die in Bavel leven. Op de informatieavond waren er toch de nodige vragen van de bezoekers aan de aanwezige delegatie van de Dorpsraad. Onder andere over: 

  • De weinig aansprekende (voorlopige) naamgeving van de wijk. De Dorpsraad zal hierover in gesprek gaan met de gemeente en terugkoppeling geven aan u als lezer 
  • Of er ook een CPO-variant is opgenomen in dit project. Dat is niet het geval. Bij de komende woningbouwprojecten Bavel-Zuid en Bavel-West zal de Dorpsraad inzetten voor zo’n variant. 
  • Afwikkeling van het verkeer. Zal via één ontsluitingsweg plaatsvinden gelegen aan de Dorstseweg 

Ontwikkeling kern van Bavel

Omdat de Tussenpauz gaat verdwijnen en de Huif aan zijn levenseinde is, maakt de werkgroep ‘Samen voor Bavel’ al twee jaar zich sterk voor een moderne huisvesting voor de cultuur en binnensport in Bavel. Diverse partijen werken samen in deze werkgroep. ‘Samen voor Bavel’ bestaat uit: De Baviaonen, Bavel Izz Music, het Dorpsplatform, BC Tilburg, Bevel Onderneemt ’t, Harmonie St Caecilia, de basisscholen en het gezondheidscentrum Tolakker.

Vorig jaar gaf de gemeenteraad aan het college de opdracht om de mogelijkheden uit te werken voor de huisvesting van een multifunctionele accommodatie voor cultuur en binnensport, maar ook van een ontmoetingsruimte daarbij, in de kern van het dorp.
Het Gezondheidscentrum De Tolakker heeft wensen voor een nieuwe huisvesting in de kern van het dorp en sloot daarom aan bij de werkgroep “Samen voor Bavel”.

Gezamenlijke wens
De gezamenlijke wens is om in combinatie met het nieuwe gezondheidscentrum appartementen voor senioren én voor senioren met zorg te realiseren. Hieraan is grote behoefte in het dorp.
Bij de samenwerkende partijen staan alle neuzen dezelfde kant op. De vestiging van een multifunctionele accommodatie aan de Weideveld (op de locatie van het SMO-terrein en de Spindel) dichtbij de nieuwe scholen, heeft de voorkeur. Waardoor er op de locatie van de huidige Huif een gezondheidscentrum gebouwd kan worden met daarboven (senioren)woningen.

Vijf scenario’s
De gemeente heeft buro Rho vijf scenario’s uit laten werken. Een daarvan is het bovenstaande. Andere scenario’s zijn de renovatie van de huidige Huif of herbouw van de Huif op de huidige locatie. Renovatie heeft zeker niet de voorkeur van de samenwerkende partijen in het dorp, omdat de locatie niet de voorkeur heeft en omdat de te kleine afmetingen van de sportzalen dan nog dertig jaar blijven bestaan.
De overige varianten zijn de ontwikkeling van de multifunctionele accommodatie in de Vennekes of gesplitste plaatsing van ruimtes voor cultuur en binnensport in het dorp. Deze varianten hebben ook niet de voorkeur van ‘Samen voor Bavel”.

Besluit door gemeente
Hoewel de renovatie van de Huif het goedkoopst lijkt qua investering voor de gemeente, is bij de gemeente gevraagd om niet alleen naar de investering te kijken, maar naar de totale kosten van de exploitatie de komende dertig jaar. Die zullen bij nieuwbouw gunstiger uitvallen.
We hopen dat het rapport voor juli in het college van B&W wordt besproken, inclusief de opmerkingen van “Samen voor Bavel”, zodat de gemeenteraad er snel daarna een besluit over kan nemen.

Tussenpauz
Zoals bekend is de Tussenpauz al enige tijd dicht na het overlijden van Sjef Verhulst jr. Deze droevige aanleiding en de Coronacrisis hebben de gesprekken vertraagd om te komen tot heropening van deze veel bezochte ontmoetingsplek in het dorp. Achter de schermen zijn voorbereidingen gaande om de Tussenpauz op beperkte tijden te heropenen. Zodat Harmonie St. Caecilia en de Baviaonen er weer kunnen repeteren en optreden en de grote evenementen (wanneer deze van de overheid weer mogen) weer plaats kunnen vinden in ons dorp. We hopen hier binnenkort meer over te kunnen melden.

KPN Netwerk legt glasvezel in Bavel aan

Goed nieuws voor de fervente internetgebruikers in Bavel. KPN Netwerk start in april met de aanleg van een glasvezel netwerk voor stabiel internet. De werkzaamheden starten vanaf 22 april en hiervoor zal er een korte periode een geringe overlast zijn als de werkzaamheden in uw straat starten. Gedurende één werkdag zullen (gedeelten van) uw straat opengemaakt worden. Ook krijgen alle huisadressen bezoek van een monteur van KPN om een aansluiting te realiseren. Dit wordt schriftelijk aangekondigd en kost u niets. Uw tuin hoeft hiervoor niet opengelegd te worden. Ook als u geen gebruik wil maken van het glasvezelnetwerk, wordt u aangeraden om de aansluiting nu kosteloos te laten aanbrengen. Als een volgende bewoner van uw woning alsnog een glasvezelaansluiting wil realiseren is dat behoorlijk kostbaar. Na aanleg van het glasvezelnetwerk dient u nog wel zelf een abonnement af te sluiten bij een aanbieder om het netwerk te kunnen gebruiken. Inwoners van Bavel kunnen voor alle vragen over de aanleg, planning en voordelen van glasvezel vanaf 25 april elke donderdag terecht in het glasvezelinformatiepunt op het Jack van Gilsplein vanaf 14:00 tot 20:00 uur. Ook wordt er door KPN Netwerk een informatieavond georganiseerd op donderdag 2 mei as. U kunt dan tussen 17.00 uur en 20.00 uur inlopen in Korenmolen De Hoop en informatie ontvangen van medewerkers van KPN Netwerk en al uw vragen aan hen stellen.

Dorpsraad en BSCV manen Gemeente voor betaalbare woningbouw

De Dorpsraad maakt zich al jaren samen met de Bavelse Starters en Senioren CPO Vereniging (CPO) hard voor woningbouw voor starters en senioren. Zonder een gezonde leeftijdsbestendige nieuwbouw loopt ons dorp een risico dat jongeren en ouderen op den duur gedwongen zijn om het dorp te verlaten. Enkele jaren gelden is het door gezamenlijke inspanningen gelukt om een aantal starterswoningen te realiseren in Nieuw-Wolfslaar. Echter, concrete ontwikkelingen op het gebied van starters- en seniorenwoningen liggen sedertdien stil, ondanks eerdere toezeggingen van de Gemeente Breda. De voorzitters van de BSCV en de Dorpsraad hebben daarom op 2 april jl. aan de bel getrokken bij de wethouder.De brief die zij de wethouder stuurden geeft ook een goede indruk van de inspanningen die de Dorpsraad en de BSCV al jaren voor toekomstbestendige woningbouw leveren.

Verboden afval te storten

De Gemeente Breda heeft recent enkele borden aan de Bavelse Hei geplaatst met daarop de mededeling “Verboden afval te storten”. Het is de gemeente gebleken dat er regelmatig vuil / afval op de Bavelse heide wordt gestort en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nadrukkelijk merkt de gemeente op dat het verbod ook geldt voor groen- en tuinafval. Dit verstoort de aanwezige flora en fauna. Op verzoek van de gemeente vragen wij u om afval aan te bieden bij het milieustation of het afval te laten ophalen door het als grofvuil aan te bieden. Mocht u constateren dat er mensen toch vuil storten dan kunt u contact opnemen met Afdeling Toezicht en Handhaving op tel. 14076. Als u zwerfaval aantreft, dan kunt dat bij de Gemeente melden op hetzelfde telefoonnummer of via uw smartphone melden via de Beter Buiten App

Nieuwbouw schoolgebouw aan de Kapittelhof

Op 20 maart jl. vond in ’t Klooster de informatieavond plaats van de Gemeente Breda omtrent het ontwerp bestemmingsplan voor de nieuwbouw van het IKC Bavel waarin de basisscholen Spindel en Toermalijn gevestigd zullen worden. Op deze goed bezochte avond werd door ambtenaren van de gemeente en vertegenwoordigers van Breedsaam en ICS een presentatie gegeven over het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw, de indeling van het schoolterrein, de verkeersstromen en de wijziging in het bestemmingsplan. Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt tot en met 18 april ter inzage via www.ruimtelijkeplannen.nl en in deze periode kan ook een zienswijze worden ingediend bij de gemeente.

Reductie afvalbakken

De gemeente Breda is in 2016 is begonnen met het inventariseren en monitoren (vullingsgraad) van afvalbakken in de openbare ruimte. Op basis van deze uitkomsten is het aantal afvalbakken in Ulvenhout gehalveerd. Tegelijkertijd is de capaciteit van de overgebleven afvalbakken vergroot. Deze wijzigingen zijn geanalyseerd, tegelijkertijd zijn criteria voor het plaatsen van afvalbakken opgesteld. Reductie zorgt voor minder transportbewegingen en verwerkingskosten. Dit terwijl in de praktijk geen extra vervuiling ontstaat.
Daarom zullen binnenkort in Bavel ook een aantal afvalbakken worden verwijderd. Een overzicht hiervan is als 414954_180123_Verbetervoorstel_Bavel_C1 ingesloten. De gemeente Breda zal blijven monitoren op vervuiling. Indien nodig zullen passende maatregelen worden genomen. Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar contact@breda.nl of bellen met 14 076