Hoera het evenementenseizoen is afgelopen. En nu?

De evenementen op Breepark en het evenement Dream Village aan de Lage Aard hebben de gemoederen in Bavel dit voorjaar en zomer veelvuldig bezig gehouden. De hoofdoorzaak was de geluidsoverlast die vele inwoners van Bavel hebben ervaren bij deze evenementen. Ook de Dorpsraad heeft deze periode niet stil gezeten. Wij hebben veelvuldig overleg gepleegd met alle betrokken partijen. Diverse afdelingen van de Gemeente Breda, wethouders, organisatoren van festivals, de exploitant van Breepark, geluidsdeskundigen en natuurlijk ook bewoners van Bavel die overlast hebben ervaren hebben wij gesproken. Daarnaast hebben wij ook overleg gevoerd met de Wijkraad Stadshart / Valkenberg die veel ervaring heeft met (overlast van) evenementen in het stadscentrum. Wij hebben hierbij geprobeerd om alle en ieders belangen in het oog te houden. Dat was soms lastig omdat de één blij was met een evenement (Hoera, eindelijk wat te doen) en de ander het geluid ervan vervloekt. Maar we zijn een Dorpsraad voor alle inwoners van het dorp en daarom is het soms moeilijk om stelling te nemen. Dat is de reden waarom wij afgezien hebben om bezwaar te maken tegen de afgifte van vergunningen voor evenementen, maar bij met name de evenementen Duikboot en Dream Village gekozen hebben voor overleg voor het evenement met de organisatie en de afdeling handhaving van de gemeente over de maatregelen die genomen werden om overlast te voorkomen en welke ingrepen er genomen konden worden tijdens het evenement bij klachten. Wij hebben (samen met de Wijkraad Stadshart) geconstateerd dat het grote probleem is dat de Gemeente Breda geen vast evenementenbeleid heeft en daarnaast pas zeer laat (vaak pas enkele dagen voor het evenement) de definitieve vergunning voor een evenement afgeeft, waardoor bezwaar maken in ieder geval het evenement niet zal tegenhouden. Vooral het ontbreken van een fatsoenlijk evenementenbeleid maakt het moeilijk om te toetsen of een vergunning voldoet. De gemeenteraad verwacht medio 2017 het evenementenbeleid vast te stellen. De Dorpsraad Bavel en Wijkraad Stadshart hebben samen een visiedocument opgesteld en dit o.a. ter gelegenheid van de vergadering van de Commissie Economie van de gemeente op 3 oktober gepresenteerd. In dit visiedocument wordt weergegeven waar het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente Breda aan dient te voldoen. Wij hopen dat de gemeenteraad rekening houdt met onze wensen en tot een evenredig en toetsbaar evenementenbeleid komt. Of dit al gereed zal zijn voor het “evenementenseizoen 2017” is de vraag. Bovendien zijn er tussen Breepark en de gemeente aparte afspraken gemaakt over een proefperiode voor het opdoen van ervaringen met evenementen op Breepak. Wel hebben wij van Wethouder Adank de toezegging gekregen dat er dit najaar een tussentijdse evaluatie plaatsvindt van de evenementen op Breepark. Uiteraard is de Dorpsraad daarbij aanwezig en wij zullen u hierover informeren.