Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

In een plan zijn de rechten en plichten van burgers en overheden vastgelegd.
In bestemmingsplannen wordt geregeld wat U wel en niet mag doen als U bijvoorbeeld wilt verbouwen of uw pand wilt uitbreiden.
U kunt er bijvoorbeeld ook vinden hoe hoog de muur tussen U en de buren mag zijn.

Bestemmingsplannen digitaal

Om de bestemmingsplannen binnen het grondgebied van de gemeente Breda te raadplegen klikt U hier.
TIP: Het systeem is af en toe wat traag, neem uw tijd!

Gemeente Breda publiceert bestemmingsplannen ook in de vakantieperiodes

Ga naar het artikel in Dagblad de Stem’.

Ontwerp Bestemmingsplan Roosbergseweg Noord

Herziening Roosbergseweg West

In bovengenoemd ontwerp bestemmingsplan wordt de minimale kavelgrootte van 1000 m2 losgelaten zodat er ook kleinere kavels kunnen worden aangeboden. Het plan ligt tot en met 27 mei 2015 ter inzage. Tot die tijd kunnen er zienswijzen worden ingediend

Herontwikkeling en nieuwe woningbouw Bavel

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot herontwikkelingen in Nieuw-Wolfslaar en Roosbergseweg-West en nieuwe woningbouwontwikkeling in het gebied Eikberg. De besluiten geven de aftrap voor het opstellen of aanpassen van bestemmingsplannen.

Het ontwerp bestemmingsplan Eikberg

Het plan Eikberg beslaat het gebied tussen de Brigidastraat, Eikbergseweg en weerszijde van de Gilzeweg. Aan de westkant van de Gilzeweg wordt de bebouwde kom van Bavel afgerond. Dit krijgt een dorpslandelijke sfeer: een kleinschalige woonbuurt met groen in het midden. Aan de oostkant komt een overgangsgebied naar het buitengebied. Hier zijn kleinere woonclusters met landelijke sfeer gepland in het groen. Zo blijft er ruimte voor recreatie en waterberging en blijft ook het uitzicht naar het achterliggende landschap in tact. Er kunnen meerdere woontypes en (woon)werkkavels ontwikkeld worden. Er zullen vooralsnog maximaal 70 woningen gerealiseerd mogen worden binnen het plangebied. Een recreatieve route in oost-west richting verbindt Bavel met het buitengebied.

Voor informatie van de gemeente over het plan Eikberg klik hier.

Bestemmingsplan Pastoor Doensstraat  en Kloosterstraat

De gemeenteraad heeft op 16 oktober 2014 het bestemmingsplan gewijzigd.

Op 10 november 2014 heeft de heer Bouter van Bogor het gewijzigde plan toegelicht tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad.

Meer informatie over het plan.