Brede School Bavel

Van Brede school naar nieuwe klaslokalen

De realisatie van een brede school in Bavel is naarmate de tijd is verstreken steeds minder ambitieus geworden.

Waar andere wijken en dorpen nog een schoolgebouw hebben gekregen waar alles onder een dak was ondergebracht, heeft wethouder Boelema haar doelstellingen bijgesteld: De omschrijving van Brede School is veranderd in een samenwerkingsverband tussen alle partijen die bij kindvoorzieningen betrokken zijn.

De reden van deze drastische verandering zijn de grote exploitatieverliezen op de nieuw gebouwde brede scholen die nog in lengte van jaren ten laste van de gemeentelijke begroting zullen komen.

De Dorpsraad Bavel is er voor beducht dat Bavel alleen een gewoon schoolgebouw zal krijgen met ongeveer 40 klaslokalen voor de beide basisscholen en dat daarin geen ruimte of plaats is voor het verenigingsleven. Men blijft dan louter aangewezen op ‘t Klooster en de beschikbare ruimtes in de horeca. De schooldirecteuren hebben helder aangegeven op de informatieavond van 20 november 2013: “Wie toch iets extra’s wil, zal geld moeten meebrengen”.

Naar verwachting van de Gemeente zal de bouw van het nieuwe schoolgebouw medio 2017 starten, afhankelijk van eventuele bezwaar- en beroepsprocedure’s. De bouw van de school zal ongeveer 14 maanden duren.

In juni 2014 heeft het door de Gemeente aangewezen bureau NUl25 een voorlopig ontwerp Programma van Eisen gepresenteerd. De Dorpsraad heeft hierop aangegeven te hechten aan een vorm van nieuwbouw die de mogelijkheid biedt voor het dorpsleven en verenigingen om gebruik te maken van een of meerdere ruimten, zoals bijvoorbeeld uitvoeringen en voorstellingen. Op 16 december 2014 vond een informatie avond voor de omwonenden van de scholen plaats in de Toermalijn. Hierin heeft een gedachtenwisseling plaats gevonden over de verkeerssituatie rond de scholen en de aspecten over de ruimtelijke invulling. Wij houden u op de hoogte.

Scholen en bibliotheek

De vestiging van de bibliotheek in Bavel is per 1 december 2013 gesloten. Het sluiten van het merendeel van de vestigingen levert de Gemeente een jaarlijkse besparing van een half miljoen euro op. Voor de kinderen op de basisscholen is daarmee de mogelijkheid om in de bibliotheek boeken uit te zoeken en advies te krijgen verdwenen. De kinderen moeten nu met hun ouders naar de vestigingen aan de Allerheiligenweg of aan de Molenstraat in Breda.

De bibliotheek is gestart met een nieuwe manier van werken onder de naam “Blibliotheek van de toekomst”. Wat betekent deze nieuwe manier van werken voor de kinderen van de basisscholen:

De collectie jeugdboeken verhuist naar de basisscholen en elk schooljaar wordt 10% van de boeken vervangen.

De kinderen worden bij het zoeken van boeken, op school, begeleid door een leesconsulent van de bibliotheek.

Brief voormalig wethouder Boelema aan de Gemeenteraad

Uit de brief van wethouder Boelema aan de Commissie Maatschappij van de Gemeenteraad blijkt dat zij op 12 december 2013 een gesprek heeft gehad met de schooldirecteuren en de directeur van de bibliotheek.

De schooldirecteuren hebben eerder aangegeven dat zij “voor het schooljaar 2014-2015 geen prioriteit geen aan het concept “bibliotheek op school” zullen geven. Voor de jaren daarna is geen uitspraak gedaan.

De jeugdcollectie van de bibliotheek is toegankelijk via het haal-en brengpunt van de bibliotheek bij Primera.

Wethouder Boelema geeft aan dat zij zich bij deze uitkomst neerlegt omdat “het de verantwoordelijkheid van de schooldirecties is om jaarthema’s, onderwijsconcepten en accenten in het onderwijs te bepalen”. De Dorpsraad blijft met de directie van de scholen in gesprek hoe en wanneer zij invulling aan het concept “bibliotheek op school” vorm zullen geven.

Openbare boekenkast in ‘t Klooster

Vanwege het sluiten van de bibliotheek in Bavel is er het initiatief genomen om een openbare leeskast te plaatsen in ‘t Klooster. In deze kast staan boeken geplaatst die door iedereen uit het Dorp kunnen worden geleend. Natuurlijk is het wel de bedoeling dat de boeken na het lezen weer worden teruggebracht. Voor meer informatie over dit initiatief, klik hier.