InnovA58

InnovA58

In het project InnovA58 werken Provincie Noord-Brabant, Rijksoverheid en regionaal bedrijfsleven samen om de doorstroming op de A58 te verbeteren. Men wil de grootste knelpunten op de A58 aanpakken, tussen Eindhoven en Tilburg en ten zuiden van Breda. Dat willen men drie tot vijf jaar sneller doen dan aanvankelijk gepland. Om dat te bereiken kiest men voor een innovatieve benadering, zowel voor het denken over de weg als voor het (technisch) realiseren daarvan.

Een aspect dat voor Bavel van belang is, is de voorgenomen verbreding van de A58 tussen Knooppunt Galder (aansluiting tussen de A58 en de A16) en Knooppunt Annabosch (aansluiting tussen A58 en de A27). De bedoeling is een verbreding van de snelweg tussen deze knooppunten van twee naar drie rijbanen in beide richtingen en een herinrichting van de knooppunten.

Op dit moment bevindt het project zich nog in de verkennende fase en men hoopt in 2015 met de planfase te starten. Na een voortraject zal dan een tracébesluit genomen dienen te worden, waartegen belanghebbenden beroepsmogelijkheden hebben. Uiteindelijk zal in 2018 een realisatiefase starten, met o.a. grondverwerving en wordt (mogelijk) in 2021 gestart met de aanleg.

De Dorpsraad heeft op uitnodiging van InnovA58 een tweetal informatie bijeenkomsten voor georganiseerde belangenorganisaties bijgewoond in maart en oktober 2014. De presentatie van InnovA58 bij de bijeenkomst van maart 2014 vindt u hier.

Bij de bijeenkomst van oktober 2014 werd duidelijk dat men bij de planfase nog geen invulling heeft kunnen geven aan de herinrichting van het knooppunt Annabosch. Het knooppunt grenst aan het Ulvenhoutse bos, dat een beschermde status heeft en deel uitmaakt van Natura 2000. Zonder toestemming van de EU kan men geen maatregelen nemen die milieugevolgen hebben voor een dergelijk gebied. InnovA58 zoekt nu naar mogelijkheden om het knooppunt Annabosch te herontwikkelen zonder dat men de normen die gelden voor het Ulvenhoutse Bos overtreedt. InnovA58 heeft toegezegd op het moment dat men nader concreet plannen ontwikkeld heeft voor het Knooppunt Annabosch een thema avond te organiseren. Deze wordt begin 2015 gehouden.

Het standpunt van de Dorpsraad Bavel.

De Dorpsraad houdt alle ontwikkelingen rondom InnovA58 scherp in de gaten en volgt met name de ontwikkelingen omtrent plannen over Knooppunt Annabosch op de voet. Wij zijn er beducht voor dat de oplossingen gevonden worden door het knooppunt meer in richting van Bavel te leggen. Dat zou weliswaar betekenen dat de normen voor het Ulvenhoutse Bos worden gerespecteerd, maar dit toenemende milieuhinder voor een deel van Bavel zou kunnen betekenen. De milieuhinder wordt nu al door delen van het dorp als belastend ervaren.

De Dorpsraad heeft in november 2014 een inventariserend gesprek gehad met een milieuspecialist van de Gemeente Breda om van gedachten te wisselen hoe de milieu situatie in kaart kan worden geïnventariseerd en ontwikkelingen kunnen worden waargenomen. Ook is van gedachten gewisseld hoe eventuele (toename van) hinder zou kunnen worden voorkomen.

Wij raden alle belangstellenden aan zich te abonneren op de nieuwsbrief van InnovA58 en houden u natuurlijk ook via deze website op de hoogte.