Rijkswaterstaat wijst voorkeursvariant inrichting knooppunt Annabosch af

Op 19 maart werd de Dorpsraad Bavel onaangenaam verrast door de mededeling van Rijkswaterstaat dat de voorkeursvariant voor de herinrichting van knooppunt Annabosch wegens kosten is afgewezen. Op de website van Innova58 treft u naast veel informatie over de verbreding van de A58 ook een persbericht over deze beslissing aan. Samen met de Dorpsraad Ulvenhout, de Gemeente Breda en een aantal andere natuur en milieuorganisaties waarmede nauw wordt samengewerkt, heeft de Dorpsraad Bavel zich de afgelopen twee jaar sterk gemaakt voor een voorkeursvariant die de milieugevolgen voor Bavel zouden beperken, onder het motto: “Niet omhoog en niet dichterbij”. Als RWS uiteindelijk kiest voor de oorspronkelijke ontwerp variant zal dit betekenen dat het knooppunt Annabosch helaas wel dichter bij het dorp zal komen en bovendien een hoogteligging zal kennen. De Dorpsraad neemt deel in diverse werkgroepen die inspraak hebben in het project en blijft streven naar oplossingen die de gevolgen voor het dorp beperken, zoals de aanleg van geluidswallen en het in in ere herstellen van de Bavelse Heide als natuurlijke buffer. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.