Verslag openbare najaarsvergadering Dorpsraad Bavel

Een volle refter in dorpshuis ’t Klooster en een volle agenda, waren 2 ingrediënten voor een succesvolle openbare vergadering van de Dorpsraad Bavel op maandagavond 21 november.

Bij de mededelingen van voorzitter Toine van Es kwam allereerst de recente aankoop van de gemeente Breda van het Koetshuis aan de orde. Door enkele bewoners van de landschappelijke driehoek werd bevestigd dat zorgen bestaan over het grote aantal mannelijke statushouders dat per maart 2017 deze tijdelijke opvang gaat betrekken. Aan de andere kant was er ook een positief geluid te horen over de bereidheid tot ondersteuning van deze groep vluchtelingen bijvoorbeeld in de vorm van buddies.
Bert Duijndam melde vervolgens de voortgang van de uitbreiding van de buurtpreventie in de driehoek Deken Dr. Dirckxweg, Brigidastraat en Roosbergseweg. Door deze uitbreiding wordt een flinke stap gezet naar het volledig onder toezicht brengen van het hele dorp Bavel. Ook kon Bert melden dat de nulmeting geluid, zoals die in het voorjaar van 2016 door de Dorpsraad is uitgevoerd, zal worden herhaald maar nu met professionele apparatuur. Deze metingen zijn van belang voor o.a. het bewaken van de effecten van de aanpassing van de A58 en de evenementen die in en rondom het dorp plaatsvinden.
De laatste mededeling betrof de stand van zaken over het dorpsplatform in het kader van Breda Doet, het platform dat adviezen uitbrengt over de aanvragen die moeten bijdragen aan het sociale domein.
Het volgende agendapunt was een toelichting van Guus van Alphen, fysiek wijkbeheerder Zuidoost van de gemeente Breda die de zaal meenam in de mogelijkheden om meldingen en vragen over de buitenruimte snel en efficiënt te melden onder andere via de BuitenBeter app. Dat het buiten nog wel beter kan kwam naar voren in de vragen over verschillende problemen in het dorp. Opvallend daarbij was nog steeds de hinder die wordt ondervonden door wortelopdruk op verschillende plaatsen in het dorp waardoor de trottoirs slecht toegankelijk zijn.
Kurt Clincke, controleur Openbare Ruimte van de afdeling Toezicht & Handhaving van de Gemeente Breda, was de volgende spreker. Kurt gaf een toelichting op de verschillende werkzaamheden van deze afdeling waarbij het opvallend was dat de afdeling tot nu toe zo weinig zichtbaar in het dorp is geweest. Aan de ene kant een goed teken maar andere kant, en dat bleek ook uit de verschillende vragen, zijn er ook in Bavel voldoende zaken die om toezicht en handhaving vragen. Met name het parkeren op trottoirs bleek een ergernis te zijn van velen. Toezicht en Handhaving heeft de Dorpsraad tijdens een evaluatiegesprek, toegezegd een jaarplan te maken met daarin prioriteiten voor 2017.

Na een korte pauze kwam het evenementenbeleid van de gemeente Breda aan bod. Hiervoor was Henk Boelens, projectmanager van de gemeente Breda uitgenodigd.
Toine van Es gaf eerst een overzicht van de evenementen die in 2016 zijn gehouden en de daarbij behorende aantallen klachten die zijn binnengekomen. Het is duidelijk dat het evenement Pussy lounge, dat op zaterdag 11 juni werd gehouden, de meeste ergernis heeft veroorzaakt. Maar liefst 191 klachten zijn geregistreerd met de aantekening dat veel dorpsbewoners nog hebben aangegeven hun klacht niet kwijt te kunnen wegens onbereikbaarheid van de klachtenlijn. Op basis van die klachten zijn weliswaar tussenmaatregelen genomen maar die niet hebben kunnen voorkomen dat ook bij de volgende evenementen overlast is gemeld. Het grootste probleem hierbij is het ontbreken van een deugdelijk evenementenbeleid bij de Gemeente Breda. De betreffende wethouder heeft inmiddels toegezegd dat het beleid begin 2017 zal worden vastgesteld.
De Dorpsraad heeft hiervoor samen met wijkraad Stadshart/Valkenberg een notitie gemaakt waarin zij hun uitgangspunten en visie op het evenementenbeleid hebben vastgelegd en die aangeboden aan het college en de gemeenteraad. Belangrijke onderdelen daarvan zijn de geluidsnormen, het locatiebeleid, de kalender, de procedures en de tijdige afgifte van de vergunning ,zodat er nog tijdig bezwaren ingediend kunnen worden.Ook Henk Boelens bevestigde het belang van een dergelijke beleidsnota omdat de huidige richtlijnen sterk zijn verouderd. Henk gaf verder aan hoe de nota tot stand zal komen en de hoofdlijnen daarvan zullen in het voorjaar van 2017 worden aangeboden.
Omdat ook eerder was toegezegd dat de evenementen in Breepark in 2016 geëvalueerd zouden worden, deed de voorzitter de toezegging dat hiervoor een rapport zal worden opgemaakt dat uiteraard met het dorp zal worden gedeeld.Op de agenda stond verder een korte update van de nieuwbouw van de basisscholen in Bavel. Bij toeval bleek gelijktijdig met de vergadering van de Dorpsraad ook een overleg gaande te zijn in het Klooster met de omwonenden van de scholen. Om die reden kon op de openbare vergadering nog geen volledig beeld worden gegeven van de stand van zaken maar werd wel toegezegd dat medio januari 2017 een extra bijeenkomst georganiseerd gaat worden om het totale plaatje te presenteren.
Ook de verbreding van de A58 heeft de Dorpsraad in 2016 goed bezig gehouden. Daarbij is vooral de aanpassing van het knooppunt St. Annabosch voor Bavel een belangrijk onderdeel.Van de 2 uitgangspunten die zijn neergelegd bij Rijkswaterstaat zal mogelijk 1 punt niet uitvoerbaar zijn. De weg zou niet hoger en niet dichterbij het dorp mogen komen. Niet hoger lijkt te gaan lukken maar omdat de weg het Natura2000 gebied van het Ulvenhoutsebos niet mag aantasten, lijkt dichterbij onontkoombaar. Volgens Toine van Es, die ook voorzitter is van de Coördinatiegroep A58, is dat ook een kans. Het biedt de mogelijkheid aan te dringen op verhoging van de bestaande aarden wal langs de A27 en die te voorzien van geluidsschermen en/of zonnepanelen. De weg moet innovatief worden en op die wijze kan innovatie en bescherming worden gecombineerd. Zelfs crowdfunding werd als mogelijkheid door de zaal geopperd.
Er zijn op dit moment nog 2 aandachtspunten bij Rijkswaterstaat, de eik en de overgang bij de Mark. Enkele aanwezigen wisten wel raad met de eik die in de middenberm staat en konden voor een lager bedrag dan de 5 miljoen euro die beschikbaar is voor een oplossing, wel een goedkoper alternatief aanbieden. De passage van het Markdal zal onderwerp van gesprek zijn de komende maanden waarbij betere alternatieven die passen bij het beleid van de gemeente om het markdal voor 12 miljoen aan te passen, onderzocht zullen worden.
Het laatste onderwerp van de vergadering, de veranderingen in het ophalen van het afval onder de noemer VANG, moest helaas worden doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Al met al een levendige en gemoedelijke openbare vergadering van Dorpsraad Bavel