Stichting Dorpsraad Bavel

Stichting Dorpsraad Bavel heeft ten doel het algemeen belang van het dorp Bavel en zijn bewoners te behartigen, zulks in voortdurende wisselwerking met die bewoners. Onder behartiging van het algemeen belang wordt mede begrepen de bevordering en verbetering van het woon-, leef-  en werkklimaat van het dorp, alsmede het stimuleren van initiatieven die het mogelijk maken dat de identiteit en het karakter van het dorp behouden blijven. 

Teneinde dit doel te realiseren neemt de stichting de volgende initiatieven:

  • het onderhouden van een goede communicatie met de bewoners, bevolkings- en  belangengroepen van het dorp
  • het bevorderen van een goed overleg tussen bewoners, bevolkings-  en belangengroepen
  • het ondernemen van actie ten aanzien van knelpunten, problemen en wensen
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeenteraad van de gemeente Breda over voorgenomen nieuw beleid, projecten en/of plannen, inzake aangelegenheden die naar het oordeel van de stichting het algemeen belang van het dorp Bavel betreffen
  •  het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda over de uitvoering van goedgekeurd beleid, projecten en/of plannen, inzake aangelegenheden die naar het oordeel van de stichting het algemeen belang van het dorp Bavel betreffen.

Het voltallige bestuur vergadert in zijn algemeenheid eenmaal per maand. Daarnaast zijn de bestuursleden binnen hun portefeuille actief met collega bestuursleden en/of externe partijen.   

Belangstellenden worden verzocht zich te wenden tot de heer Marco Kiezenberg, voorzitter van de Dorpsraad of een van de andere leden van het bestuur.